Vilkår for eMonkeyDisse vilkårene gjelder mellom Kunden og eMonkey AS, org. nr. 912 899 586, (heretter kalt eMonkey), og regulerer partenes rettigheter og plikter for oppdrag, løsninger og tjenester fra eMonkey (heretter kalt oppdraget).


1 Omfang


eMonkey skal på de vilkår som fremgår av disse vilkår, og eventuell oppdragsbekreftelse fra eMonkey, levere rådgivning, integrasjoner, uttrekk av data og andre løsninger og tjenester for Kunden eller Kundens kunde (heretter samlet kalt oppdraget eller løsningen), slik det er avtalt ved inngåelse av avtalen eller skriftlig bekreftet senere.

Oppdraget skal gjennomføres av eMonkey i samsvar med det som er avtalt, profesjonelt og effektivt med god kvalitet. Dokumentasjon inngår bare såfremt det fremgår av oppdragsbekreftelsen.

Resultatet av oppdraget/løsningen vil normalt være tilgjengelig hele døgnet, forutsatt tilgjengelighet hos kundens andre leverandører/tredjeparter, løsningens underliggende tjenester, og eMonkeys underleverandører og samarbeidspartnere. Løsningen kan imidlertid fra tid til annen være utilgjengelig, for eksempel på grunn av feil eller vedlikehold. Tilgjengelighet forutsetter at Kunden har nødvendig maskinvare, infrastruktur med høyhastighets¬tilkobling til Internett og relevant nettleser. Det forutsettes at Kunden opprettholder disposisjonsrett til de programmer/systemer/løsninger oppdraget gjelder. Nærmere opplysninger om tilgjengelighet kan fås ved forespørsel.

eMonkey vil levere andre tjenester og bistand ved feil og behov for brukerstøtte på hverdager mellom kl. 9-16 pr. telefon, web og epost i det omfanget som fremgår av oppdragsbekreftelsen, og ev. senere avtalte utvidelser.

Oppdrag leveres med de begrensninger og restriksjoner, herunder bestemmelser om personvern, sikkerhet og tilgjengelighet, som følger av underliggende tjenester, samt underleverandører og samarbeidspartneres vilkår. Det foreligger ingen responstids- eller oppetidsgaranti/SLA for løsninger eller feilretting/brukerstøtte.

Kunden skal lojalt utføre avtalte oppgaver og bidra som avtalt, herunder gi tilgang til Kundens programvare/systemer/løsninger, og for øvrig medvirke og besvare alle henvendelser så snart som mulig. Kunden skal melde og dokumentere ev. feil og behov for brukerstøtte/support uten ugrunnet opphold via support@emonkey.no.


2 Rettigheter


Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke resultatet av oppdraget/løsningen i samsvar med oppdragsbekreftelsen og disse vilkårene for Kundens egne interne forretningsformål mot betaling av avtalt vederlag.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, beholder eMonkey eller selskapets underleverandører/ samarbeidspartnere alle rettigheter, herunder opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til resultatet av oppdraget/løsningen. eMonkey er et varemerke som tilhører eMonkey.

Kunden beholder alle rettigheter knyttet til sine data som overføres mellom kundens programmer/systemer/tjenester som en del av oppdraget/løsningen.

Kunden har ikke rett til å omgå tekniske begrensninger i løsningen, som tillater at Kunden bruker den på en bestemt måte eller for et begrenset antall brukere eller annet. Kunden har ikke rett til å laste ned eller kopiere eller fjerne hele eller deler av løsningen, underliggende programvaren eller kildekoden.

Kunden skal ikke tillate noen tredjepart å bruke løsningen, med unntak av Kundens regnskapsfører. Kunden har ikke rett til å overføre hele eller deler av løsningen eller avtalen til en annen enhet uten skriftlig forhåndstillatelse fra eMonkey. Det omfatter også fusjoner, fisjoner, endring av eierskap eller kontroll eller til selskaper i samme konsern/tilknyttede selskaper.

Dersom Kundens kunde ønsker å fortsette med løsningen etter oppsigelse, vil eMonkey normalt kunne tilby tilsvarende løsning direkte forutsatt at eMonkey varsles ved oppsigelsen. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom regnskapsfører har inngått avtalen med eMonkey, og sluttkunden bytter regnskapsfører og får utlevert regnskapsmateriale og opplysninger i regnskapssystemet elektronisk, jf. GFRS pkt. 4.4.

I tillegg kan det gjelde ytterligere vilkår eller restriksjoner dersom det fremgår av oppdragsbekreftelsen.

eMonkey har rett til å referere til Kunden og oppdraget i sin markedsføring.


3 Kostnadsoverslag - tidsplan - endringer


Dersom det er oppgitt et kostnads-/ og tidsestimat, er dette basert på den beskrivelse/spesifikasjon som forelå på tidspunktet oppdragsbekreftelsen ble oversendt.

Hvis beskrivelsen/spesifikasjonen ikke er detaljert eller det gjøres endringer, må det påregnes konsekvenser for tid og kost. Kunden skal varsle eMonkey ved behov for endringer så snart som mulig, og disse må bekreftes skriftlig av eMonkey før de blir gjeldende.

eMonkey kan foreta endringer/oppgraderinger av løsningen for eksempel i forbindelse med at det kommer nye kunder på løsningen, det blir gjort endringer i de programmer/systemer/løsninger som berører pådraget/løsningen, ved bytte av teknologi, underleverandører eller samarbeidspartnere. Kunden skal alltid bruke siste versjon av løsningen.


4 Varighet - oppsigelse


Avtalen gjelder for 12 måneder fra avtaledato, og forlenges deretter automatisk for tre nye måneder av gangen, med mindre avtalen sies opp skriftlig minimum en måned før utløpet av perioden.

Dersom Kunden ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, kan eMonkey med forutgående varsel til Kunden suspendere Kundens tilgang til løsningen inntil betaling skjer. Tilsvarende gjelder dersom Kunden bryter norsk lov eller vesentlig misligholder denne avtale. eMonkey har videre rett til å si opp oppdraget/løsningen med øyeblikkelig virkning hvis ikke forholdet er rettet innen 30 dager etter slik suspensjon. Ved særlig alvorlige tilfelle kreves ikke forutgående varsel.

Ved oppsigelse opphører Kundens rett til å bruke løsningen, og tilgang til løsningen vil bli stoppet av eMonkey automatisk. Løsningen vil dessuten kunne bli slettet ved oppsigelse, slik at Kunden ikke senere kan be om at den aktiveres.


5 Taushetsplikt


Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Dette innebærer også at partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.


6 Personopplysninger


Dersom eMonkey får tilgang til Kundens personopplysninger, skal dette kun behandles med det formål å gjennomføre oppdraget/løsningen og tjenestene.

For øvrig gjelder eMonkeys Databehandleravtale, med mindre partene har inngått en særlig databehandleravtale.


7 Betalingsvilkår


Oppdraget/løsningen faktureres slik det fremgår av oppdragsbekreftelsen, pristilbud og faktura, jf. også pkt. 3.

Endringer og utvidelser gjøres så snart som mulig etter bekreftet bestilling, og faktureres deretter. Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA og øvrige offentlige avgifter/gebyrer.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil følgende bli belastet Kunden i tillegg:

• Reise-, oppholds-, kost- og diettkostnader etter statens satser.

• Reisetid honoreres med 50% av gjeldende timehonorar.

• Bistand utover det som fremgår av oppdragsbekreftelsen

eMonkey gir ingen refusjon dersom løsningen ikke benyttes av Kunden.

Prisene kan justeres årlig med 1 måned varsel, første gang ved neste årsskifte.

eMonkey fakturerer med 14 dagers forfall. Ved forsinket betaling påløper morarente.

Kunden plikter å varsle eMonkey skriftlig om eventuelle omtvistede punkter innen 7 dager fra mottatt faktura.


8 Ansvar


eMonkey innestår for at oppdraget/løsningen i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen fra eMonkey, ev. oppdragsbekreftelsen og senere skriftlige bekreftede utvidelser/endringer. Kunden forplikter seg til å forvisse seg om at oppdraget/løsningen fungerer som avtalt i forbindelse med uttesting så snart som mulig etter Kunden får tilgang.

Kunden er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirus og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av sine data. Kunden er videre ansvarlig for å oppdatere de programmer/systemer/tjenester som dataene importeres/eksporteres til og fra eller integreres med.

eMonkey er ansvarlig for å utbedre eventuelle feil som skyldes at eMonkey ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen kostnadsfritt, såfremt det ikke vil påløpe urimelige kostnader og det ikke skyldes Kundens forhold, forhold hos eMonkeys underleverandør eller samarbeidspartner eller force majeure. Utbedringsplikten forutsetter at Kunden har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold.

Hvis eMonkey ikke løser slike feil innen rimelig tid, kan Kunden si opp oppdraget/tjenesten og kreve forholdsmessig refusjon/prisavslag. Bortsett fra det, har ikke Kunden andre krav mot eMonkey.

eMonkey er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som Kunden eller noen andre måtte bli påført. Dette omfatter tap av data, feil i regnskapet eller rapporter, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, krav fra tredjepart og øvrig økonomisk og ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av feil eller mangler, krav om krenkelse av eiendomsrett eller immaterielle rettigheter fra tredjepart eller annet. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak, og omfatter også uaktsomhet. Dette gjelder også om selskapet er blitt informert om fare for slike skader, feil eller tap.

Samlet prisavslag og erstatningskrav er under alle omstendigheter begrenset til det betalte avtalte vederlag for oppdraget/løsningen og tjenestene de siste 12 måneder.


9 Lovvalg og tvister


Partenes rettigheter og plikter skal i sin helhet reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene, skal denne søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses på denne måten, skal den henvises til de ordinære domstoler med eMonkeys forretningsadresse som rett verneting.

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss